หน้าแรก>เครื่องตัดหญ้า

Riding grass mower/ Hammer knife mower

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับและเครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดค้อนของฟูจิใช้ง่ายและมีความปลอดภัยสูง

Brush cutterr image
Riding grass mower/Highly adaptable and easy to use
Riding grass mower image
Riding grass mower/Highly adaptable and easy to use

User's comments

Hammer knife mower image
Hammer knife mower/Most suitable for cutting grass in embankments and fruit orchards

User's comments

Safety precautions

  • โปรดอ่านและทําความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือ ก่อนที่จะใช้งาน
  • หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังในคู่มือการใช้งานอาจส่งผลให้
    เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้รับบาดเจ็บและ / หรือเครื่องชำรุดเสียหาย
  • ฝึกใช้เครื่องในบริเวณที่ราบไม่มีสิ่งกีดขวางก่อนที่จะใช้งานจริง
Return to top